NEWSLETTER TTSK 03/2022Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Trnavská župa je druhým najatraktívnejším zamestnávateľom vo verejnej správe na Slovensku
Hlasujúci si mohli vyberať spomedzi dvadsiatky inštitúcií a orgánov štátnej a verejnej správy vrátane miestnych a regionálnych samospráv. Župa v ankete uspela …

Kraj za pol milióna eur zrekonštruoval historickú Zrkadlovú sálu Divadla Jána Palárika
Práce na rekon-štrukcii sály sa začali na konci júna minulého roka. V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom im predchádzal reštaurátorský výskum …
Viac nájdete v aktualite

K vylúčeniu dopravy počas komplexnej rekonštrukcie mosta v Hlohovci dôjde po Veľkej noci
Trnavský samosprávny kraj začína s rekon-štrukciou cestného mosta cez rieku Váh v Hlohovci.
K uzávere pre automobily dôjde po veľkonočných sviatkoch a potrvá maximálne …

Viac nájdete v aktualite

Zvyšujeme konkurencieschopnosť študentov stredných škôl na trhu práce
Od roku 2020 realizujeme na 14 stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti projekty zamerané predovšetkým na modernizáciu počítačových učební, mimo-školskú činnosť žiakov a  ..
.
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO ::  POZRITE SI ZREKONŠTRUOVANÚ ZRKADLOVÚ SÁLU V DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V TRNAVE

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.


NEWSLETTER TTSK 02/2022Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Obyvatelia rozhodli o podpore projektov z participatívneho rozpočtu v objeme 250-tisíc eur
V online hlasovaní mal každý hlasujúci možnosť podporiť minimálne 3 projekty, a celkovo bolo odovzdaných 35.734 hlasov. Hlasovanie verejnosti malo 50-percentnú váhu pri rozhodovaní …

Župa podporí rozvoj zdravot-níctva dotáciami v objeme 200-tisíc eur
Týmto spôsobom župa reaguje na nedostatok všeobecných lekárov pre deti
i dospelých. Žiadosti o dotácie je možné podávať priebežne až do 15. decembra 2022 …
Viac nájdete v aktualite

Začínane pod-porovať stredo-školákov, ktorí študujú v nedos-tatočne obsade-ných odboroch
Od školského roka 2022/2023 budú môcť získať me-sačné štipendium vo výške 50 eur
a navyše im župa poskytne bezplat-né cestovanie prímestskými autobusmi a …

Viac nájdete v aktualite

Obnovujeme cykloturistické značenie na 250 kilometroch trás, značenie pribudne na 50 kilometrov nových trás
Z existujúcich cykloturistických trás prejde obnovou napríklad Dunajská cyklistická cesta, Moravská cyklistická cesta ..
.
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO ::  NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ OD ČERSTVEJ SVETOVEJ REKORDÉRKY

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.


NEWSLETTER TTSK 01/2022Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Župa rozdelí medzi obce a organizácie 600-tisíc €
Trnavská župa otvorila dve dotačné výzvy, v rámci ktorých rozdelí spolu 600-tisíc eur. Obce a organizácie sa môžu uchádzať o podporu aktivít v oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a životného prostredia. Žiadosti je možné registrovať elektronicky …

Župa začne mimoriadne podporovať stredoškolákov, ktorí študujú
v nedostatočne obsadených odboroch

Od školského roka 2022/2023 budú môcť získať me-sačné štipendium vo výške 50 eur.
Navyše im župa poskytne bezplat-né cestovanie prí-mestskými auto-busmi a internát …
Viac nájdete v aktualite

Verejnosť po tretíkrát rozhodne o podpore projektov
z participatívneho rozpočtu župy

Hlasovanie bolo spustené online
a prebieha od 20. decembra 2021 do 9. januára 2022 na webovej stránke www.tvorimekraj.sk. Zapojiť sa doň môžu obyvatelia Trnavského kraja vo veku od 15 rokov (vrátane). …

Viac nájdete v aktualite

Výtvarno-architektonická súťaž na Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači spustená
20. decembra 2021 sme v spolu-práci s odbornou verejnosťou a pozostalými rodi-nami vyhlásili sú-ťaž na návrh Pa-mätníka slobody slova na pamiatku Jána Kuciaka a M. Kušnírovej. ..
.
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO ::  DO NOVÉHO ROKA AJ SO ŠŤASTÍM OD KOMINÁRA

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.


NEWSLETTER TTSK 24/2021Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Rozpočet je ambiciózny, župa bude hospodáriť
s 239 miliónmi eura

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja v stredu 8. decembra 2021 schválilo rozpočet župy na rok 2022 s výhľadom na ďalšie dva roky. Z celkového objemu 239 miliónov eur predstavujú kapitálové výdavky …

Na Záhorí trnav-ská župa tento rok zrekonštruo-vala deväť úse-kov ciest a jeden most
Správa a údržba ciest TTSK obno-vila deväť úsekov ciest II. a III. triedy v okresoch Senica a Skalica. Rekon-štrukcie v hodnote viac ako 1,8 milió-na eur sa týkali úsekov v obciach Čáry, Kúty a …
Viac nájdete v aktualite

Župa unikátne motivuje študen-tov v nedostatoč-ne obsadených odboroch a zdra-votníckych asistentov
Od nového škol-ského roka bude-me cielene motivo-vať deviatakov, aby nastúpili do niektorého z ne-dostatočne obsa-dených odborov na našich stredných školách.  …
Viac nájdete v aktualite

Od nedele vstúpia do platnosti nové cestovné poriad-ky prímestských autobusových liniek v Trnav-skom kraji
Ide o pravidelnú zmenu, ktorá sa týka aj železničnej dopravy na celom Slovensku. Obyva-telia mali možnosť pripomienkovať aktuálne platné poriadky počas ..
.
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO ::  BRAŇO MOSNÝ A TOMÁŠ VRAVNÍK
POZÝVAJÚ NA OČKOVANIE

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.


NEWSLETTER TTSK 23/2021Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Župa zrekonštruovala ďalšie tri úseky ciest
v okrese Trnava

Hodnota rekonštrukcie presiahla milión eur. Medzi vynovené úseky
v celkovej dĺžke 6,8 kilometra patrí cesta z Dechtíc na Dobrú Vodu
a medzi Košolnou a Dolnými Orešanmi. Župa upravuje aj miestnu komunikáciu v rovnakej lokalite …

Župné štipendium za mimoriadne výsledky získalo 20 študentov
Odmeny študenti dostali za mimoriadne výsledky a úspe-chy vo vedomos-tných a športových súťažiach. Každý
z nich získal štipendium
v hodnote 500 eur. …
Viac nájdete v aktualite

Vyhlásenie ochranného pásma medzi Kopčanmi
a Holíčom

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky svojim rozhodnutím vyhlásil ochranné pásmo medzi Pa-miatkovou zónou Kopčany a národ-nou kultúrnou pamiatkou Kaštieľ v Holíči.  …
Viac nájdete v aktualite

Cenu slobody Antona Srholca získali štyri osobnosti
Trnavský župan po tretíkrát udeľoval Cenu slobody Antona Srholca osobnostiam verejného života za prínos v boji za slobodu a demok-raciu. Galavečer sa konal symbo-licky v stredu 17. novembra 2021  ..
.
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: ODOVZDALI SME CENU SLOBODY
ANTONA SRHOLCA

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.


NEWSLETTER TTSK 22/2021Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

V trnavskom regióne bude jazdiť sedem nových prímestských autobusov
Trnavský samosprávny kraj s jedným zo svojich troch zmluvných dopravcov ARRIVA Trnava predstavil sedem nových prímestských autobusov. V prevádzke budú na linkách v okolí Trnavy a Piešťan. …

Župa ponúka službu domáceho tiesňového volania už rok
Bezplatne ju môžu využívať osamelo žijúci ľudia, ktorým umožňuje privolať si pomoc v krízových situáciách prostredníctvom stlačenia SOS tlačidla. Do konca tohto roka začne túto službu využívať ďalších zhruba 40 záujemcov …
Viac nájdete v aktualite

S Juhomorav-ským krajom sme založili Európ-ske zoskupenie územnej spolupráce Veľká Morava
Spolupráca
v novom formáte bude novým impul-zom, ktorý prichá-dza v období 15. výročia partnerskej cezhraničnej spo-lupráce krajov. 
V najbližších týždňoch prebehnú ďalšie administra-tívne kroky …

Viac nájdete v aktualite

Prioritou KOCR Trnavský kraj je pokrývanie bielych miest
Po založení novej OOCR Matúšova zem v okolí Galanty, KOCR aktuálne iniciovala vstup mesta Hlohovec do OOCR Rezort Piešťany. Ďalším krokom je schva-ľovanie členstva mesta Hlohovec na predstavenstve OOCR Rezort Piešťany. ..
.
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: VIETE, ČO JE WAKESKATING?

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.


NEWSLETTER TTSK 21/2021Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Otvorili sme dotačnú výzvu na podporu regionálneho rozvoja
v objeme pol milióna eur

Aj týmto spôsobom podporíme kvalitné nápady regionálneho rozvoja a turizmu. Žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške od 3-tisíc eur do 50-tisíc eur je možné podať do 30. novembra 2021 …

Posledná šanca prihlásiť sa do Participatívneho rozpočtu
Trnavský kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatív-neho rozpočtu. Na realizáciu víťaz-ných projektov je
v rozpočte vyčle-nených 250-tisíc eur. Žiadatelia môžu prihlásiť svoj nápad do 29. októbra 2021 …
Viac nájdete v aktualite

Krajskí poslanci schválili novú výzvu na podpo-ru regionálneho rozvoja
Poslanci Zastupi-teľstva Trnavského samosprávneho kraja opäť rokovali v stredu 20. októ-bra 2021. Odsúhlasili predloženie viacerých žiadostí o eurofondy na modernizáciu troch úsekov ciest
II. triedy …

Viac nájdete v aktualite

V galantskom okrese vznikla Oblastná organizácia cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusfӧld
Nová OOCR Matúšova zem – Mátyusföld bola založená, aby zabezpečovala destinačný rozvoj a marketingovú komunikáciu orientovanú predovšetkým na produkty ..
.
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: POST-COVIDOVO REHABILITUJEME NAŠICH ZAMESTNANCOV

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.


NEWSLETTER TTSK 20/2021Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Gymnázium Ármina Vámbéryho v Dunajskej Strede dostalo nový športový areál
Trnavský samosprávny kraj odovzdal do užívania zrekonštruovaný športový areál. Investícia v hodnote vyše 130-tisíc eur sa týkala vybudovania atletickej dráhy a multifunkčného ihriska …

Spoznali sme víťazov Kiratonu, prvého krajského hackathonu
Trnavský samo-správny kraj, KIRA (Krajská inovačná rozvojová agen-túra) a inovačné štúdio Kiuub zorganizovali prvý krajský hackathon s názvom Kiraton. Podujatie prebie-halo 24-hodín od podvečera piatka 1. októbra 2021
v Trnave …
Viac nájdete v aktualite

Cenu Trnavského samosprávneho kraja získalo 33 laureátov
Zoznam ocene-ných, 24 jednotliv-cov a deväť kolektívov, schválili krajskí poslanci. Cena bola udelená v siedmich kategó-riách, a to zdravot-níctvo, sociálna starostlivosť, školstvo, kultúra, šport, doprava
a občianska spoločnosť …

Viac nájdete v aktualite

Spúšťa sa smart predaj cestov-ných lístkov na prímestské autobusy v regió-ne Trnava
Na vybraných linkách, ktoré zabezpečuje zmluvný dopravca trnavskej župy Arriva Trnava, je možné si lístky kúpiť elektronicky cez aplikáciu,
ako aj platobnou kartou priamo vo vozidle ..
.
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: OCENILI SME 33 OSOBNOSTÍ KRAJA

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.


NEWSLETTER TTSK 19/2021Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Patríme medzi najatraktívnejších zamestnávateľov
Trnavský samosprávny kraj sa stal finalistom prestížnej ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ 2021 v kategórii štátna a verejná správa. Víťaza vyberie spomedzi 18 nominovaných subjektov verejnosť prostredníctvom online hlasovania …

Župa začala očkovať na univerzitách
V pondelok 20. septembra 2021 začal Trnavský samosprávny kraj s výjazdovým očkovaním proti ochoreniu Covid-19 na univerzitnej pôde. Možnosť nechať sa zaočkovať môžu
v najbližších dňoch využiť študenti
i zamestnanci …
Viac nájdete v aktualite

Sú známi víťazi jubilejného 10. ročníka župnej súťaže Ekologický čin roka
Župa každoročne oceňuje najlepšie aktivity zamerané na ochranu
a tvorbu životného prostredia, ako aj na zvyšovanie povedomia
o ekologicky udržateľnom spôsobe života. …

Viac nájdete v aktualite

Svätému Otcovi sme darovali ručne vyrobený symbol solidarity
Originálny dar, ktorý bol ručne vyrobený klientkami župného Centra sociálnych služieb v Rohove Svätému Otcovi daroval trnavský župan Jozef Viskupič. Keramická plastika znázorňuje domi-
nantu regiónu ..
.
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: CESTA NA KONIAREKOVEJ JE OPÄŤ
MODERNÁ A BEZPEČNÁ

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.

NEWSLETTER TTSK 18/2021Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Župa dokončila rekonštrukciu cesty na Koniarekovej a Zavarskej v Trnave
Na začiatku septembra 2021 TTSK ukončil rekonštrukciu 1,6 kilometra dlhého úseku cesty III/1279 v Trna-ve. Realizácia prác stála 551-tisíc eur, čo je vďaka verejnému obstarávaniu o tretinu menej …

Župa spustila tretí ročník participatívneho rozpočtu
Na realizáciu občianskych
a komunitných projektov je opäť pripravených až 250-tisíc eur. Občianske zdru-ženia, neziskové organizácie
a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad do 29. ok-tóbra 2021 …
Viac nájdete v aktualite

Krajskí poslanci rozhodli o lau-reátoch Ceny TTSK 2020
Krajskí poslanci
sa po letných prázdninách zišli
v stredu 8. sep-tembra 2021
a rozhodli napríklad o udelení Ceny TTSK za uplynulý rok spolu 33 osobnostiam
a kolektívom
v siedmich kategóriách …

Viac nájdete v aktualite

Trnavská župa posilní autobu-sovú dopravu
v súvislosti
s návštevou Svätého Otca

Záujemcovia sa môžu na stretnutie s pápežom dopra-viť mimoriadnymi vlakovými spojmi Železničnej spoločnosti Slovensko, ktoré budú premávať
na úseku Trnava-Kúty …
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: TAKTO VYZERAL PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.