Na titul najatraktívnejšieho zamestnávateľa roka bola opäť nominovaná Trnavská župa

Uskutočnilo sa ôsme Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja. Týkalo sa oblasti školstva, dopravy aj cezhraničnej spolupráce.

Krajskí poslanci sa v stredu 25. októbra 2023 zišli na 8. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Schválili stratégiu rozvoja školstva, ako aj úpravu cien cestovných lístkov v prímestskej autobusovej doprave. Zastupiteľstvo odobrilo aj zriadenie Spojenej školy v Šamoríne, ktorá začne fungovať od 1. septembra 2024, pričom sa župa stane jej zriaďovateľom.

„Cestovanie prímestskou autobusovou dopravou na území Trnavského kraja prešlo v poslednom období výraznými zmenami. V januári sme spustili zónové členenie kraja a nový druh predplatných cestovných lístkov (PCL), ktoré si môžu cestujúci až do konca roka zakúpiť za zvýhodnené uvádzacie ceny. Avšak udržať kvalitnú verejnú dopravu v náležitom štandarde pri tak vysokom raste nákladov a pri súčasných cenách cestovného nie je možné. Aby sme vedeli pokryť narastajúce výdavky, museli sme pristúpiť k nepopulárnemu navýšeniu cien cestovných lístkov o 20 percent, ktoré začne platiť od 1. januára 2024,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že úprava cien cestovného je aj prípravou na budúcu prepojenosť spoločného integrovaného dopravného systému, či zavádzanie elektronických informačných systémov do autobusov.

Cestujúci majú možnosť zakúpiť si sieťové predplatné cestovné lístky (PCL) za zvýhodnené ceny do konca tohto kalendárneho roka prostredníctvom  www.cestujlahko.sk, pričom študentský 180-dňový cestovný lístok ostáva v platnosti aj na najbližší rok. Držiteľov Senior pasu (70+), ktorí môžu využívať prímestskú autobusovú dopravu v kraji bezplatne, sa úprava cien nebude týkať.

Zastupiteľstvo schválilo Stratégiu rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 – 2027. Cieľom dokumentu je skvalitniť vzdelávací proces na župných stredných školách a zlepšiť jeho adresnosť. Súčasťou stratégie sú aj ďalšie špecifické ciele, ktorých naplnenie má viesť k tomu, aby sa stredné školy stali plnohodnotnými partnermi pre zamestnávateľov alebo vysoké školy.

Za účelom zefektívnenia a optimalizácie siete škôl a školských zariadení sa župa od 1. septembra 2024 stane zriaďovateľom Spojenej školy v Šamoríne, ktorá bude pozostávať z dvoch organizačných jednotiek – Gymnázia M. R. Štefánika a Základnej školy v Šamoríne. Ako hovorí župan Viskupič, „pri pretrvávajúcom probléme podáva kraj pomocnú ruku časti regiónu v okrese Dunajská Streda. Pôvodne sme pomohli tým, že sme bezodplatne ponúkli menej využívané priestory župného Gymnázia M. R. Štefánika na Slnečnej v Šamoríne na vyučovací proces žiakov prvého a piateho ročníka základnej školy. Na to, aby sme mohli v tejto činnosti pokračovať, potrebujeme školu rozšíriť. Naším zámerom je zvýšiť kapacitu nadstavbou budovy, čo plánujeme financovať z európskych zdrojov. Chceme sa pri tom uchádzať o zdroje z Plánu obnovy, pričom byť zriaďovateľom školy je jednou z podmienok úspešnej žiadosti. Aj preto sme pristúpili k zriadeniu Spojenej školy v Šamoríne. Myslím si, že zo strany župy ide o akútnu pomoc, no systémové riešenie musia zabezpečiť obce a mestá v spolupráci s ministerstvom školstva.“ Okrem toho tu župa plánuje  vďaka operačnému Programu Slovensko vybudovať aj vonkajšie športovisko pre plnohodnotný vyučovací proces žiakov a študentov

Na 8. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja poslanci odobrili aj znenie memoranda o spolupráci Trnavského samosprávneho kraja a vietnamskou provinciou Ha Tinh. Obidva regióny budú na základe memoranda spolupracovať v oblasti hospodárstva, obchodu, vedy, techniky a kultúry. Vzniku memoranda o spolupráci predchádzala návšteva zástupcov z vietnamskej provincie Ha Tinh na území Trnavského kraja. Začiatkom októbra si delegácia pozrela inovačný potenciál župy, a to prostredníctvom návštevy trnavskej automobilky Stellantis a spoločnosti Bizzcom v Bučanoch.

Online školenia v oblasti ochrany ovzdušia

Dnes sa konal I. SEMINÁR – Právna úprava v oblasti ochrany ovzdušia. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia.

Je to jeden zo štyroch seminárov v oblasti ochrany ovzdušia, ktorú organizuje Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Cieľom školenia je poskytnúť komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve v oblasti kvality ovzdušia vo väzbe na prijatý nový zákon o ochrane ovzdušia a spôsoby zapracovania týchto zmien do každodennej praxe samospráv.

Školenie bude pokračovať ďalšími tromi nadväzujúcimi online seminármy:

  1. SEMINÁR – Povoľovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a umiestňovanie stacionárnych zdrojov (26. 10. 2023)

III. SEMINÁR – Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a prevádzkovateľov vybraných osobitných činnosti. Štátny dozor a riešenie podnetov v pôsobnosti obce, správne delikty (9. 11. 2023)

  1. SEMINÁR – Riadenie kvality ovzdušia (10. 11. 2023)

Semináre sú určené pre zástupcov samospráv, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Viac informácií o seminároch nájdete na stránke:

https://populair.sk/sk/podujatia

Župa má vlastnú dátovú centrálu pre integrovanú dopravu, jej cieľom je zatraktívniť cestovanie prímestskými autobusmi

Trnavský samosprávny kraj disponuje dátovou centrálou pre integrovanú dopravu, ktorej cieľom je na základe získaných dát z mobility efektívne plánovanie dopravných výkonov v prímestskej autobusovej doprave. Zástupcovia kraja odprezentovali výhody a prínos centrály autobusovým dopravcom, vybraným župným stredným školám, či pracovníkom z oblasti železničnej dopravy. Zaobstaranie dátovej centrály v hodnote 275-tisíc eur realizovala župa v rámci projektu Clean Mobility z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

„Dátová centrála, ktorou Trnavská župa disponuje, predstavuje ďalší významný krok k zatraktívneniu verejnej dopravy, čo je našou dlhodobou prioritou. Ide o dlhodobý projekt, ktorého výsledky budú viditeľné v horizonte pár rokov. Naši pracovníci môžu vďaka novej dátovej centrále okrem lepšieho monitoringu dopravných výkonov v prímestskej autobusovej doprave operatívne riešiť prípadné problémy, a tiež zefektívňovať dopravnú obslužnosť v kraji. Cestujúcim to prinesie dostupné, efektívne a komfortné služby spojené s garanciou nadväznosti liniek i iných druhov dopravy a zavedením taktovej dopravy,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Župa sa v rámci projektu Clean Mobility zaviazala, že vybuduje centrum na zbieranie a výmenu integrovaných dopravných údajov o mobilite. Systém bude evidovať cestovné poriadky všetkých liniek na území Trnavského kraja vrátane trás, rovnako ich dokáže zobraziť aj na mape. Dátová centrála bude zbierať informácie z jednotlivých vozidiel, a to konkrétne ich polohu a prípadné odchýlky od cestovných poriadkov. Systém automaticky vyhodnocuje meškanie spojov, pričom vie vypočítať predpokladané meškanie. Dátová centrála poskytne aj prehľad všetkých nadväzností jednotlivých liniek. Na základe všetkých zozbieraných dát vie systém generovať siete liniek či viesť evidenciu všetkých zastávok na území kraja.

So zozbieranými dátami bude ďalej pracovať Odbor dopravnej politiky Trnavského samosprávneho kraja pri vyhodnocovaní dopravných výkonov zazmluvnených dopravcov a garancie prestupov medzi konkrétnymi spojmi. Výsledkom práce s dátovou centrálou bude zvýšenie efektivity pri plánovaní zmien v dopravných výkonov, čo zabezpečí kvalitnejšiu verejnú dopravu na území kraja.

Dátovú centrálu dodala župe spoločnosť TransData s. r. o., ktorá uspela vo verejnom obstarávaní a okrem hardvérového a softvérového vybavenia dátovej centrály zabezpečí aj servis a ďalší rozvoj systému.

Vytvorenie dátovej centrály pre integrovanú dopravu je jednou z aktivít projektu Clean Mobility, ktorý je realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Za účelom prevádzky dátovej centrály vznikol na župnom úrade Referát mobility pod Odborom dopravnej politiky. Súčasťou projektu je aj výstavba dvoch úsekov Moravskej cyklomagistrály v celkovej dĺžke takmer 11 kilometrov v rakúsko-slovenskom pohraničí medzi Moravským Svätým Jánom a Brodským.

Trnavská župa zorganizovala druhý ročník konferencie o občianskej spoločnosti pod názvom Spolu tvoríme kraj

Trnavský samosprávny kraj zorganizoval v pondelok 23. októbra 2023 v priestoroch Elektrárne Piešťany druhý ročník konferencie o občianskej spoločnosti Spolu tvoríme kraj. Témami panelových diskusií boli podmienky pôsobenia, úspechy, príklady dobrej praxe aj výzvy, s ktorými sa zástupcovia občianskej spoločnosti a predstavitelia regionálnej samosprávy stretávajú na území Trnavského kraja.

„Počas diskusie som prítomných ubezpečil, že Trnavská župa bude aj naďalej podporovať občiansku spoločnosť a napomáhať jej rozvoju, pretože to prispieva k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov. A to bez ohľadu na to, aký vzťah k občianskej spoločnosti či tretiemu sektoru bude nová vládna reprezentácia uplatňovať. Rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku je témou s mnohými presahmi a súvislosťami. V posledných dňoch to vnímame možno ešte umocnenejšie ako obdobia predtým. Výrazné hodnotové rozpory politických strán vo vzťahu k občianskej spoločnosti znamenajú pre tretí sektor nestabilitu a nejasnú perspektívu z hľadiska podmienok pre ich fungovanie. Ak volení zástupcovia vnímajú tretí sektor ako protivníka, môže to mať negatívy dopad na poskytované služby, ktoré verejný sektor nedokáže zabezpečiť inak,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Prvou časťou konferencie bola diskusia o úlohách občianskeho sektora na Slovensku. Trnavský župan Jozef Viskupič na túto tému diskutoval aj s prorektorkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Andreou Čajkovou a splnomocncom vlády pre občiansku spoločnosť Filipom Vagačom. Medzi iným spomenuli aj role neziskového sektora vo fungovaní demokratického štátu, financovanie občianskych organizácií a jej finančnú udržateľnosť. Hostia poukázali najmä na zapájanie občianskeho sektora do rozhodovacích procesov v mestách, krajoch, či na štátnej úrovni.

Druhá časť podujatia sa zameriavala na význam a úlohy občianskeho sektora pre spoločnosť. Diskutéri, ktorými boli Katarína Hallová z Elektrárňa Piešťany, László Öllös z Fórum Inštitútu, Miroslav Dzurech z Trnavskej arcidiecéznej charity v Trnave a Milan Ivančík z organizácie YourLOX, informovali o význame tretieho sektora pre spoločnosť, ale aj o spolupráci organizácií s Trnavskou župou ako príklad dobrej praxe. Zároveň hľadali odpoveď na otázku, ako podporiť angažovanosť občanov v dobrovoľníckych organizáciách.

Súčasťou konferencie boli aj prezentácie Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja, informácie o participatívnom rozpočte na stredných školách a svoje aktivity predstavilo aj združenie Chcem tu ostať.

Ako doplnil župan Viskupič, „významným nástrojom na podporu občianskych aktivít, ktoré zásadne prispievajú k rozvoji Trnavského kraja a napĺňajú jeho potenciál, je aj Fond na rozvoj Trnavského kraja. Za dôležitý považujeme aj Participatívny rozpočet Tvoríme kraj, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu kraja. Zapájanie a aktívne rozhodovanie obyvateľov prebieha od roku 2019, kedy bol prvýkrát spustený tento participatívny rozpočet a za štyri ročníky sme doň dokopy investovali jeden milión eur.“

Trnavská župa konferenciu pripravila v spolupráci s KIRA – krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 

 

 

 

Župa pripravila tretí špeciálny deň očkovania proti vírusu HPV

Trnavský samosprávny kraj pripravuje na sobotu 21. októbra 2023 v poradí tretí špeciálny deň očkovania proti vírusu HPV. Prebiehať bude v troch ambulanciách v Dunajskej Strede, Skalici a v Trnave.

 

Registrovať sa na očkovanie je možné do piatka 20. októbra 2023 do 12:00 hodiny prostredníctvom formulára na webovej stránke https://bit.ly/ockovanieHPV.

 

Župa pripravila špeciálny deň očkovania proti vírusu HPV pod záštitou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti SLS v spolupráci s pacientskymi organizáciami NIE RAKOVINE, Liga proti rakovine a župnými strednými zdravotníckymi školami.

Konferencia o občianskej spoločnosti Spolu tvoríme kraj

Radi by sme vás pozvali na druhý ročník konferencie o občianskej spoločnosti s názvom Spolu tvoríme kraj, ktorá sa uskutoční v pondelok 23. októbra 2023 v priestoroch Elektrárňa Piešťany.

Podujatie slávnostne otvorí trnavský župan Jozef Viskupič. Nasledovať bude panelová diskusia na tému Úloha občianskeho sektora na Slovensku. Popoludňajšia diskusia sa bude venovať významu a úlohám občianskej spoločnosti. Na konferencii sa predstavia viacerí zástupcovia občianskej spoločnosti a predstavitelia regionálnej samosprávy.

Nižšie nájdete celý program konferencie. Pre záujemcov, ktorí sa chcú programu zúčastniť je potrebné sa zaregistrovať do 19. októbra 2023 prostredníctvom formulára na stránke konferencia o občianskej spoločnosti Spolu tvoríme kraj.

Podujatie organizuje Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s KIRA – Krajskou inovačnou a rozvojovou agentúrou a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Spolu tvoríme kraj:
konferencia o občianskej spoločnosti v Trnavskom kraji

Organizátor: Trnavský samosprávny kraj
Spolupracujúce subjekty: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda Trnava, Krajská inovačná a
rozvojová agentúra
Termín: 23. október 2023 (pondelok), 9:00 hod. – 16:00 hod.
Miesto: Elektráreň Piešťany, Staničná 2334/51, 921 01 Piešťany

Program konferencie:
8:30 – 9:00 Registrácia a coffee break
9:00 – 9:30 Otvorenie konferencie – príhovor predsedu Trnavského samosprávneho
kraja Jozefa Viskupiča
9:30 – 11:00 Úloha občianskeho sektora na Slovensku (diskusia)
● Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK
● doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., docentka verejnej politiky a
verejnej správy, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
● Mgr. Filip Vagač, splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť
11:00 – 11:45 Mgr. Zuzana Šujan, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
(prezentácia)
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 13:45 Ako na dotácie trnavskej župy – Mgr. Ján Raclavský, Trnavský
samosprávny kraj (prezentácia)
13:45 – 14:30 PARTI/y NA STREDNÝCH – Participácia na župných školách v
praxi Mgr. Lucia Vadovičová, Krajská inovačná a rozvojová agentúra (TTSK)
(prezentácia)
14:30 – 16:00 Očami občianskeho sektora. Význam a úlohy pre občiansku
spoločnosť (diskusia)
● Katarína Hallová, MBA., riaditeľka, Elektráreň Piešťany
● doc. László Öllös, PhD, prezident, Fórum Inštitút
● Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ, Trnavská arcidiecézna charita Trnava
● Ing. Milan Ivančík, finančný riaditeľ, YourLOX
Stánky: Infobodky

Cenu Európskeho týždňa mobility získala Trnavská župa a obhájila minuloročné víťazstvo

Trnavský samosprávny kraj sa umiestnil na prvom mieste v národnej súťaži o Cenu Európskeho týždňa mobility 2023 v kategórii aktívnych samosprávnych krajov. Najvyššie umiestnenie župa získala druhý rok po sebe. V utorok 17. októbra 2023 prebral v Banskej Bystrici cenu vicežupan Patrik Voltmann a cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Prokopová.

„Udržateľnú mobilitu v Trnavskom kraji rozvíjame systematicky, a to v podobe budovania cyklistickej infraštruktúry i rôznych vzdelávacích aktivít. Práve aktivity, ktoré vykonávame celoročne, teda i mimo Európskeho týždňa mobility, nesú veľký podiel na obhajobe prvého miesta. Sme vďační za ocenenie, ktoré je pre nás hnacím motorom do ďalšej práce. Naďalej pokračujeme v investíciách i osvetovej činnosti, vďaka čomu rastie kvalita životného prostredia i života obyvateľov kraja,“ povedala cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Prokopová.

Počas Európskeho týždňa mobility župa zrealizovala prvý slovenský crash test auta s cyklistom. Simulácia zrážky poukázala na priamu úmernosť medzi rýchlosťou jazdy a rizikom usmrtenia cyklistu, čo má upozorniť na dodržiavanie bezpečnosti na cestách s cieľom odvrátiť úmrtia chodcov a cyklistov pod kolesami áut. Z videozáznamu vznikol edukačný dokument pre študentov stredných škôl, pričom záujem oň prejavili aj autoškoly a polícia.

„Trnavská župa systematicky investuje do výstavby cyklotrás a podpory verejnej hromadnej dopravy, čím rozvíja udržateľnú mobilitu. Okrem iného, sme počas trvania národnej kampane cestujúcim ponúkli možnosť zakúpenia 365-dňového celosieťového predplatného cestovného lístka (PCL) s takmer polovičnou zľavou, v porovnaní s uvádzacími cenami, ktoré platia počas celého tohto roka. Ide o výhodu pre pravidelných cestujúcich, pričom naším cieľom je, aby ich počet neustále rástol,“ povedal trnavský vicežupan Patrik Voltmann s tým, že pre vlastných zamestnancov župa organizovala aktivitu „Odvez svojho kolegu“, ktorej cieľom bola eliminácia automobilovej dopravy pri dochádzaní za prácou, a tiež workshop o pravidlách cestnej premávky so zreteľom na cyklistov.

Župa organizovala aj ďalšie workshopy s cyklistickou tematikou, napríklad k pumptrackom, trailom, cykloturistickému značeniu, pričom spoluorganizovala aj ďalšie vzdelávacie aktivity. Jarnou školou cyklodopravy tiež nadviazala na úspešný vzdelávací cyklus z jesene 2022, ktorý bol určený pre pracovníkov samospráv, verejnej správy, z oblasti dopravy, udržateľnej mobility a projektových manažérov.

Počas aktuálneho kalendárneho roka vznikla aj vďaka spolufinancovaniu župy prvá časť cyklistického prepojenia Bohdanoviec nad Trnavou a Špačiniec v dĺžke takmer troch kilometrov. Kraj z vlastného rozpočtu tiež realizuje výstavbu cyklotrasy medzi obcou Jaslovské Bohunice a tamojšou atómovou elektrárňou, kde sa v najbližších mesiacoch bude stavať lávka ponad potok Blava. V rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vznikol prvý úsek Moravskej cyklomagistrály na území Trnavského kraja, a to od Baťovho kanála v Skalici po Holíč s dĺžkou 6,1 kilometra. Okrem toho sú rozostavané ďalšie dva úseky medzi Moravským Svätým Jánom a Brodským v celkovej dĺžke 10,9 kilometra.

V rámci Vážskej cyklomagistrály župa prepojila Sereď a Šúrovce 1,7-kilometrovou cyklotrasou a aktuálne realizuje jej pokračovanie po most v Siladiciach v dĺžke 5,4 kilometra. Z Plánu obnovy a odolnosti bude kraj realizovať cyklotrasu prepájajúcu obec Zavar s trnavskou automobilkou Stellantis v dĺžke 1,9 kilometra.

Za účelom kvalitnejšieho zberu a spracovania dát z cyklodopravy a cykloturistiky osadila župa v vlastných zdrojov sedem sčítačov, ktoré sú umiestnené na Eurovelo 6, Vážskej cyklomagistrále, cyklotrase v okolí Malých Dvorníkov a pri Jaslovských Bohuniciach. Župa plánuje osádzať sčítače na každej novopostavenej cyklotrase na svojom území.

Rozvoj cykloturistiky podporila župa aj prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj cyklobusmi na trase Dunajská – Gabčíkovo – Vojka nad Dunajom, pričom župa tento rok otvorila v areáli kúpaliska v Dunajskej Strede úschovňu a požičovňu bicyklov. KOCR tento rok vypravila aj Cyklobus do Karpát na trase Trnava – Piešťany – Brezová pod Bradlom – Senica.

Prvý úsek Moravskej cyklomagistrály v Trnavskom kraji už spája Skalicu a Holíč

Trnavský samosprávny kraj dokončil prvý úsek Moravskej cyklomagistrály v dĺžke 6,1 kilometra na jeho území. Spája Baťov kanál v Skalici a Malú vodnú elektráreň na rieke Morava v katastri mesta Holíč. Župa realizovala výstavbu cyklotrasy formou spolufinancovania eurofondov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Stavebné práce boli realizované v celkovom objeme vyše jedného milióna eur.

„Vybudovaním nového, viac ako 6-kilometrového úseku Moravskej cyklomagistrály, sme jednoznačne zvýšili atraktivitu územia okolo Skalice a Holíča. Vytvorili sme ďalšiu možnosť aktívneho trávenia voľného času na Záhorí, aj  opačnom brehu rieky Morava. Okrem toho sme pred odovzdaním ďalšieho úseku v rakúsko-slovenskom pohraničí, pričom s prácami na ďalších dvoch úsekoch v celkovej dĺžke 10,9 kilometra, tentokrát v blízkosti slovensko-rakúskych hraníc, sme výrazne pokročili. Nekončíme a naďalej pokračujeme na rozvoji cestovného ruchu, a to aj vďaka spolupráci s partnerskými regiónmi v Českej republike a Rakúsku,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Výstavbu 6,1-kilometrového úseku realizovala od marca spoločnosť Eurovia SK, a. s., ktorá uspela vo verejnom obstarávaní so sumou takmer milión eur s DPH. Nová cyklotrasa vedie po korune ľavostrannej ochrannej hrádze rieky Morava a je vybavená aj mobilným zariadením na sčítanie cyklistov. Úsek disponuje zvislým i vodorovným dopravným značením. Zároveň boli osadené cyklozávory, ktoré zabraňujú prejazd nepovoleným vozidlám.

Župa realizovala výstavbu cyklotrasy formou spolufinancovania z eurofondov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Výška schváleného nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na celý cezhraničný projekt Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce Juhomoravského kraja (JMK) a TTSK je takmer 1,4 milióna eur.

 

V najbližšom čase bude do užívania odovzdaný úsek Moravskej cyklomagistrály v dĺžke 6,3 kilometra, a to od hraničného priechodu Brodské – Lanžhot po križovanie cez rieku Myjava. Na tento úsek priamo nadväzuje ďalšia, aktuálne rozostavaná cyklotrasa až po ochrannú hrádzu rieky Morava pri obci Moravský Svätý Ján v dĺžke 4,6 kilometra. Výstavba týchto dvoch úsekov v celkovej dĺžke 10,9 kilometra je súčasťou projektu Clean Mobility, ktorý je realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Dlhodobou snahou kraja je zatraktívniť kultúrne a prírodné dedičstvo na Záhorí, predovšetkým v slovensko-rakúskom a slovensko-českom pohraničí. V roku 2019 župa zrealizovala výstavbu lávky pre peších a cyklistov, ktorá prepája archeoparky v slovenských Kopčanoch a českých Mikulčiciach. Vo fáze projektovej prípravy je aktuálne úsek Moravskej cyklomagistrály od Adamovských jazier v blízkosti mesta Gbely po Lávku Veľkej Moravy, pričom ju plánuje financovať z eurofondov v rámci nového programového obdobia.

Bezpečnostná situácia vynútila prerušiť leteckú linku Tel Aviv – Piešťany o mesiac skôr

Mimoriadna bezpečnostná situácia nedovoľuje uskutočniť plánované lety medzi Tel Avivom a Piešťanmi. Spojenie, ktoré malo fungovať do polovice novembra 2023 a pokračovať vo februári 2024, je nateraz prerušené.

Trnavský samosprávny kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj v pondelok 9. októbra informovali o zrušení letu, ktorý bol naplánovaný na 11. októbra. Nasledovala okamžitá snaha o bezpečný návrat turistov zo Slovenska i z Izraela späť do vlasti prostredníctvom komerčných liniek, ale aj vládneho špeciálu. Vďaka koordinácii s Riaditeľstvom krízového manažmentu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectvom SR v Tel Avive pomohli repatriačné lety slovenským pútnikom, ktorí sa v čase vypuknutia konfliktu nachádzali v Izraeli, ale aj kúpeľným hosťom z tejto blízkovýchodnej krajiny, ktorí sa liečili v piešťanských kúpeľoch.

„Slováci, ktorí boli počas nebezpečného konfliktu v Izraeli sú už doma na Slovenku, a rovnako sa do svojej krajiny vrátili aj turisti z Izraela, ktorí tu trávili dovolenku. Naša koordinácia s Riaditeľstvom krízového manažmentu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Veľvyslanectvom SR v Tel Avive a ďalších zainteresovaných bola účinná. V tejto chvíli musíme reagovať na celosvetovú situácia, a preto sme sa s naším izraelským partnerom dohodli na prerušení pravidelného leteckého spojenia, ktoré bolo naplánované do polovice novembra. Priame letecké spojenie Tel Aviv – Piešťany – Tel Aviv sme tento rok úspešne naštartovali, no aktuálne je pre nás prioritou bezpečnosť,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Letecká linka Tel Aviv – Piešťany – Tel Aviv bola spustená 10. mája 2023, aby dovolenkárom z Izraela umožnila pohodlné cestovanie do ich obľúbenej destinácie – piešťanských kúpeľov. Lietadlá smerujúce z ekonomického centra tejto blízkovýchodnej krajiny pristávali v kúpeľnom meste každú stredu večer. Vďaka tomu bol využitý potenciál malého medzinárodného letiska, ktorého majoritným akcionárom je Trnavský samosprávny kraj.

„Na základe záujmu našich izraelských partnerov sme v uplynulých týždňoch začali pripravovať pokračovanie tohto leteckého spojenia od februára 2024. Tento zámer sa však bude môcť stať realitou až po zlepšení bezpečnostnej situácie. Všetky lety medzi Tel Avivom a Piešťanmi plánované do 15. novembra sú zrušené, ale veríme, že to neohrozí budúcoročnú sezónu,“ uviedla Agáta Mikulová, riaditeľka KOCR Trnavský kraj.

Dodala, že uplynulá sezóna ukázala, že medzi izraelskými dovolenkármi je o Slovensko záujem.  „Vnímajú nás ako bezpečnú a pohostinnú krajinu, ktorej nespornou výhodou je aj malé medzinárodné letisko priamo v obľúbenej destinácii. Na tom chceme aj v budúcnosti stavať. Práve dopyt po službách v oblasti cestovného ruchu zo strany zahraničných návštevníkov prispieva k tomu, aby sa čoraz viac zlepšovali. V pláne je aj nadviazanie užšej spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami a univerzitami,” uzavrela A. Mikulová.