Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Rozpočet je ambiciózny, župa bude hospodáriť
s 239 miliónmi eura

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja v stredu 8. decembra 2021 schválilo rozpočet župy na rok 2022 s výhľadom na ďalšie dva roky. Z celkového objemu 239 miliónov eur predstavujú kapitálové výdavky …

Na Záhorí trnav-ská župa tento rok zrekonštruo-vala deväť úse-kov ciest a jeden most
Správa a údržba ciest TTSK obno-vila deväť úsekov ciest II. a III. triedy v okresoch Senica a Skalica. Rekon-štrukcie v hodnote viac ako 1,8 milió-na eur sa týkali úsekov v obciach Čáry, Kúty a …
Viac nájdete v aktualite

Župa unikátne motivuje študen-tov v nedostatoč-ne obsadených odboroch a zdra-votníckych asistentov
Od nového škol-ského roka bude-me cielene motivo-vať deviatakov, aby nastúpili do niektorého z ne-dostatočne obsa-dených odborov na našich stredných školách.  …
Viac nájdete v aktualite

Od nedele vstúpia do platnosti nové cestovné poriad-ky prímestských autobusových liniek v Trnav-skom kraji
Ide o pravidelnú zmenu, ktorá sa týka aj železničnej dopravy na celom Slovensku. Obyva-telia mali možnosť pripomienkovať aktuálne platné poriadky počas ..
.
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO ::  BRAŇO MOSNÝ A TOMÁŠ VRAVNÍK
POZÝVAJÚ NA OČKOVANIE

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.