Župa bude aj naďalej pokračovať v podpore a rozvoji sociálnej starostlivosti v kraji

Trnavský samosprávny kraj pravidelne investuje do výstavby, rozširovania či modernizácie zariadení sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. Župa v roku 2023 začala s budovaním špičkového špecializovaného zariadenia pri obci Moravský Svätý Ján, v rámci prechodu z inštitucionálnej (veľkokapacitnej) na komunitnú formu starostlivosti dokončila aj výstavbu nových bezbariérových a nízkoenergetických domov v Okoči, ako aj rozšírila Domov sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec.

„Naším cieľom je poskytovanie kvalitnej a dostupnej sociálnej starostlivosti pre obyvateľov vo všetkých častiach kraja. Dlhodobo podporujeme prechod z inštitucionálnej (veľkokapacitnej) na komunitnú formu sociálnej starostlivosti, ktorá pre klientov predstavuje možnosť žiť samostatnejší život. V tejto súvislosti sme tento rok úspešne dokončili projekt výstavby desiatich moderných bezbariérových bytových jednotiek v  OkočiOpatovskom Sokolci a Topoľníkoch kde nájde druhý domov až 60 klientov. V budúcom roku je zámerom Trnavskej župy rozšírenie Zeleného domu v Skalici, kde nadstavbou zariadenia zvýšime jeho kapacitu. Našou najvýznamnejšou investíciou v oblasti sociálnej starostlivosti je výstavba špičkového špecializovaného zariadenia pri obci Moravský Svätý Ján pre klientov s rôznymi diagnózami. Stavebné práce by mali byť ukončené na jeseň v roku 2024, povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že  celková hodnota investície je vyčíslená na 5,9 milióna eur, pričom kraj na financovanie bude v roku 2024 čerpať schválený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 3,3 milióna eur.

Trnavský samosprávny kraj dokončil v tomto roku rekonštrukciu a prístavbu kuchyne župného Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch. Okrem toho bol v predchádzajúcom období dokončený nový vjazd do zariadenia, pričom sa v areáli vytvorili aj ďalšie parkovacie miesta.

„Trnavská župa aj naďalej pokračuje v realizácii prístavby novej dvojpodlažnej budovy pri DSS Šoporňa – Štrkovec, v ktorej sa bude na prízemí nachádzať kuchyňa, jedáleň a na poschodí päť samostatných buniek s kapacitou pre dvadsať klientov zariadenia. Rekonštrukciou existujúcej administratívnej budovy vznikne zase chránené bývanie s kapacitou pre šesť klientov. V Medveďove chceme vybudovať dve zariadenia podporovaného bývania, každé s kapacitou pre 12 klientov,“ doplnila riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu TTSK Blažena Flamíková s tým, že v novembri tohto roku bola podaná prvá žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR na výstavbu zariadenia v Medveďove. Okrem toho sa bude o európske zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR uchádzať aj s ďalšími zariadeniami, a to DSS Bojková, DSS Moravský Svätý Ján, CSS Rohov, vybudovanie ŠZ Piešťany.

Kraj plánuje vybudovať nový objekt pre Špecializované zariadenie Trnava pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) od 3 do 18 rokov. Taktiež chce pokračovať v prestavbe bývalej školy v prírode na Dobrej Vode. Zariadenie bude slúžiť klientom s PAS, pričom sa v ňom budú nachádzať ubytovacie jednotky a terapeutické miestnosti spolu s pridruženými skladovými a sociálno-hygienickými priestormi. Celková investícia je v predpokladanej hodnote 900-tisíc eur. Objekt bude satelitným zariadením ŠZ Trnava.

Župa rozšíri aj DSS pre deti a dospelých v Pastuchove. Prestavbou bývalej Obchodnej akadémie v Hlohovci sa vytvoria nové priestory na poskytovanie sociálnej služby pobytovou formou. Do zrekonštruovaného objektu sa presťahuje domov sociálnych služieb, ktorý v súčasnosti sídli v nevyhovujúcich priestoroch v Pastuchove. Tým sa okrem iného zvýši aj kvalita života klientov, ktorí tiež získajú lepšie možnosti zapojenia sa do blízkej komunity.

Na Záhorí župa pokračuje s výstavbou moderného špecializovaného zariadenia pre klientov s rôznymi diagnózami s kapacitou 40 miest pri obci Moravský Svätý Ján. V komplexne zrekonštruovaného objektu vzniknú moderné ubytovacie a terapeutické priestory s technickým vybavením a bezbariérovým vstupom. Zariadenie by malo byť hotové na jeseň roku 2024. Zámerom Trnavského samosprávneho kraja je rozšírenie kapacity župného zariadenia sociálnych služieb Zelený dom v Skalici. Nadstavbou pavilónov sa zvýši kapacita zariadenia na maximálny možný počet 40 klientov. Do tejto modernizácie investuje župa v roku 2024 jeden milión eur.

Novoročné želanie – Populair

TTSK: Župa v roku 2023 rozšírila poskytovanie zdravotnej starostlivosti, v budúcom pokračuje s finančnou podporou lekárov

Trnavský samosprávny kraj v tomto roku pokračoval v rozvoji a podpore zdravotníctva v kraji. V zdravotníckom zariadení Zdravá župa na Študentskej ulici 16 v Trnave bola otvorená neurologická a kardiologická ambulancia. Okrem toho začalo zariadenie poskytovať služby Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilného hospicu.

„Oblasť zdravotníctva ostáva našou najvyššou prioritou aj v roku 2024. Vďaka novootvoreným ambulanciám kardiológie a neurológie sme rozšírili poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odboroch, po ktorých bol od pacientov veľký dopyt. Okrem toho sme tento rok začali poskytovať služby Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj služby mobilného hospicu. V nasledujúcom roku začneme s  rekonštrukciou a vybavením nového centra duševného zdravia v Trnave. Okrem toho, župa z rozpočtu vyčlenila sumu 400-tisíc eur, a to na rozvoj a podporu zdravotníctva prostredníctvom dotačných schém,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

V roku 2023 začal Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom svojej spoločnosti Zdravá župa poskytovať služby Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti v kraji. Služby sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu sa samostatne dostaviť na ošetrenie, či rehabilitáciu. Rovnako boli spustené služby mobilného hospicu, ktoré sú určené je pre pacientov s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúcich pacientov v ich domácom prostredí. Záujemcovia sa môžu registrovať prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke.

Trnavská župa v roku 2023 realizovala viacero aktivít, ktorými prispela k prevencií onkologických ochorení. Pripravila špeciálne dni očkovania proti vírusu HPV, na ktoré prišlo viac ako 100 záujemcov, pričom prebiehalo v troch ambulanciách na území kraja, a to v Dunajskej Strede, Skalici a v Trnave.  Zároveň župa nezabúdala ani na zamestnancov úradu, pre ktorých pripravila na jar a pred Vianocami Dni zdravia.

Trnavský samosprávny kraj pokračuje aj v poskytovaní dotácií určených na rozvoj a podporu zdravotníctva v kraji. Ako uviedla riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová, „v roku 2023 bolo podporených sedem projektov, v celkovej výške 73-tisíc eur. S touto dotačnou schémou budeme pokračovať aj v budúcom roku. Novinkou je motivačný program pre nových aj existujúcich lekárov – špecialistov v nedostatkových odboroch. Celkovo je v rozpočte v budúcom roku na zdravotnícke dotácie vyčlenených 400-tisíc eur. Predkladanie žiadostí bude prebiehať elektronicky, a to od 15. januára 2024.“

Úspešne v tomto roku pokračovala aj služba domáceho tiesňového volania pod názvom SOS Gombík, ktorá je určená pre samostatne žijúcich obyvateľov na území kraja. Župa v spolupráci s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky službu rozšírila, a poskytuje ju aj v maďarskom jazyku. Služba domáceho tiesňového volania umožňuje klientom v núdzovej situácii zavolať pomoc. Vyškolený personál dispečingu následne situáciu vyhodnotí a skoordinuje ďalší postup. Celkovo ju využíva už 396 klientov, pričom služba už bola poskytnutá 521 klientom.

Trnavský samosprávny kraj zorganizoval už tretí ročník súťaže Mladý záchranár trnavskej župy. Určená bola pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl s výnimkou študentov zdravotníckych škôl. Podujatia sa zúčastnilo 86 študentov z 22 stredných škôl a víťazným tímom sa stali študenti z Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne.

V budúcom roku plánuje Trnavská župa rekonštrukciu a vybavenie Psycho-sociálneho centra, ktoré vznikne pri už existujúcom župnom zdravotníckom centre v Trnave. Súčasťou centra bude psychologická a psychiatrická ambulancia, ale aj psychiatrický stacionár.

Rovnako bude pokračovať aj v poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre všeobecných lekárov, ktorým bola schválená dotácia účelovo určená na rozvoj a podporu zdravotníctva. Poskytnutú čiastku vo výške maximálne 150 eur mesačne je možné použiť výhradne na úhradu nákladov spojených s bývaním, a to na úhradu nájomného, splátok úveru na kúpu nehnuteľnosti alebo úhradu energií, vodného a stočného.

 

V roku 2023 župa zmodernizovala objekty cestnej infraštruktúry za 19 miliónov eur

Trnavský samosprávny kraj v kalendárnom roku 2023 zrekonštruoval štyri mostné objekty, ktoré spravuje prostredníctvom Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja. Celková suma modernizácie mostov predstavuje 8,9 milióna eur, pričom župa na dva z nich čerpala nenávratné finančné príspevky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Okrem toho kraj zmodernizoval vybrané úseky ciest II. a III. triedy v celkovej sume 10,1 milióna eur.

„Odvážne pokračujeme v riešení závažného a dlho zanedbávaného problému so stavom mostov, ktorý trápi ľudí vo všetkých krajoch Slovenska. Prioritne sme sa zamerali na odstraňovanie zlých až havarijných stavov, a tiež na to, aby mosty zvládli aj zvýšenú dopravnú záťaž. Za najťažšiu aj najrozsiahlejšiu logistickú operáciu v rámci cestnej infraštruktúry považujem komplexnú rekonštrukciu najdlhšieho župného mosta v Hlohovci. Za úspešnú považujem aj stavbu úplne nového premostenia ponad potok Jarčie pri obci Šoporňa, ako aj nový most ponad Chvojnicu v Popudinských Močidľanoch na Záhorí. Aj tieto projekty sa nám podarilo počas roka 2023 dokončiť, a som rád, že sme vďaka nim výrazne zlepšili stav cestnej infraštruktúry,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Modernizáciou 343-metrového mosta ponad rieku Váh v Hlohovci v auguste 2023 kraj dokončil jednu z najväčších infraštruktúrnych investícií za ostatných šesť rokov. Náklady na jeho rekonštrukciu predstavovali 5,6 milióna eur, pričom župa na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov vo výške 5,3 milióna eur.

Úplnou modernizáciou prešiel most ponad potok Jarčie na ceste II. triedy pri obci Šoporňa, kde pôvodná konštrukcia v dĺžke 38 metrov musela byť pre havarijný stav zbúraná a nahradená úplne novou. Aj na tento projekt získala župa eurofondový príspevok vo výške 2,1 milióna eur. Počas modernizácie mosta pri Šoporni bolo premiérovo použité dočasné mostné premostenie, ktoré je vo vlastníctve Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK), pričom jeho konštrukcia bude slúžiť aj pri ďalších modernizáciách mostov.

Úplne nový most odovzdala župa do užívania aj v obci Horné Orešany. Kraj investoval do stavebných prác 493-tisíc eur, a ďalších 704-tisíc eur vyčlenil na komplexnú rekonštrukciu mosta ponad Chvojnicu v Popudinských Močidľanoch.

Okrem toho kraj v roku 2023 zrekonštruoval aj vybrané úseky ciest II. a III. triedy v celkovej hodnote 10,1 milióna eur. Komplexnou modernizáciou prešiel napríklad úsek cesty II. triedy od hranice Bratislavského a Trnavského kraja cez Dolné Orešany až po začiatok obce Horné Orešany v dĺžke 5,7 kilometra, či 2,4-kilometrový prieťah obcou Lehnice v dunajskostredskom okrese. Na obidva projekty čerpala župa nenávratný finančný príspevok z IROP v celkovej výške 6,2 milióna eur. Kraj z vlastných zdrojov investoval napríklad do rekonštrukcie 5-kilometrového úseku cesty II. triedy medzi Galantou a Čiernym Brodom, ako aj úseku cesty III. triedy spájajúci obce Veľké Kostoľany, Nižná a Chtelnica v piešťanskom okrese.

Na modernizáciu cestnej infraštruktúry počíta župa v rozpočte na rok 2024 so sumou 32 miliónov eur. V pláne je napríklad oprava cesty medzi Hlohovcom a Bojničkami, prieťahov obcí Zeleneč, Zavar a senickej mestskej časti Čáčov, či oprava cesty medzi Dolnými Salibami a Kráľovým Brodom. Kraj pokračuje v budovaní ciest k turistickým cieľom, a počíta s vybudovaním komunikácie ku Katarínke s predpokladanou hodnotou 400-tisíc eur. Kraj počíta aj s rekonštrukciou mosta cez Čiernu Vodu v obci Kráľov Brod a mosta cez Chvojnicu v Holíči. Župa tiež požiadala o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na modernizáciu prieťahu Horných Orešian až po Smolenice.

Župa dokončila výstavbu ďalšieho multifunkčného ihriska, tentokrát pri Spojenej škole v Holíči

Trnavský samosprávny kraj úspešne napreduje v skvalitňovaní a rozvoji športovej infraštruktúry pri svojich stredných školách. Aktuálne dokončil výstavbu nového multifunkčného ihriska pri Spojenej škole v Holíči. Celková suma na výstavbu športoviska bola vo výške viac ako 250-tisíc eur, ktorú kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu.

„Oblasť školstva je pre nás nepretržitou prioritou, do čoho prirodzene spadá aj rozvoj športovej infraštruktúry. Pri stredných školách, ktorých sme zriaďovateľom staviame nové športoviská, ale aj modernizujeme a rekonštruujeme tie existujúce. Aktuálne sme vybudovali moderné multifunkčné ihrisko pri Spojenej škole v Holíči, aj nový prístupový chodník. Okrem toho sme na škole kompletne zrekonštruovali kotolňu a tiež nainštalovali centrálne riadený bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že kraj do týchto projektov investoval dokopy takmer 346-tisíc eur.

Nové športovisko v areáli Spojenej škole v Holíči má trvácny a ekologický umelý povrch. Súčasťou sú pevné mantinely s ochrannou sieťou a dve bránkoviská. Vybudovaný bol aj nový prístupový chodník a na jar bude dokončená úprava okolia ihriska. V rámci projektu boli tiež dodané a namontované športové doplnky a výbava športovísk.

Ako doplnil riaditeľ Spojenej školy v Holíči Jaroslav Krajčovič, „som veľmi rád, že sa toto moderné športovisko podarilo vybudovať už za štyri mesiace. Som presvedčený, že nebude miestom len pre fyzické aktivity, ale bude aj miestom, kde sa bude utvárať športový duch, tímová práca a zdravý životný štýl našich študentov i širokej verejnosti.“

V rámci rekonštrukcie kotolne boli dodané dva plynové kondenzačné kotly a realizované všetky potrebné kúrenárske, plynoinštalačné a elektroinštalačné práce súvisiace s kompletnou obnovou plynovej kotolne. Hlavným cieľom tejto investičnej akcie bolo zníženie energetickej náročnosti vykurovania. Na škole bol tiež nainštalovaný centrálne riadený bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania pre objekt budovy školy. Systém umožňuje individuálne nastavovanie časovo-teplotných programov a tiež monitorovanie skutočných teplôt v miestnostiach.

V rámci rozvoja športovej infraštruktúry na Záhorí pokračuje Trnavský samosprávny kraj s výstavbou novej športovej haly pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 1,9 milióna eur, pričom župa získala príspevok vo výške 1,1 milióna eur z Fondu na podporu športu.

Okrem toho chce župa tiež realizovať prístavbu telocvične pri Strednej zdravotníckej škole v Skalici. So stavebnými prácami plánuje začať začiatkom budúceho roka.

 

 

 

Potešte Santu čistým komínom

Trnavský kraj zážitkov má za sebou úspešný rok s významným nárastom návštevnosti

Zástupcovia členských subjektov Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj schválili 19. decembra 2023 na valnom zhromaždení plán aktivít aj rozpočet na nasledujúci rok. Zároveň hodnotili uplynulých 12 mesiacov, počas ktorých sa KOCR zamerala na rozširovanie výletných možností i na budovanie infraštruktúry. Zo zahraničných trhov jej aktivity smerovali na Blízky východ, čo súviselo so spustením priameho leteckého spojenia Tel Aviv – Piešťany – Tel Aviv.

„Krajskú organizáciu cestovného ruchu Trnavský kraj sme založili v roku 2019, a od tej doby  napĺňa ciele, ktoré sme si stanovili. Aj počas uplynulého roka výrazným spôsobom prispela k rozvoju turistickej infraštruktúry o čom svedčia čísla. Do nášho kraja len za prvých 10 mesiacov zavítalo viac ako 336-tisíc návštevníkov, čo je o 17,6 % viac v porovnaní s rokom 2022.  Okrem toho, naša KOCR-ka nepretržite buduje značku doma aj na zahraničných trhoch a využíva potenciál medzinárodného letiska, ktoré v Piešťanoch máme. Odzrkadlilo sa to v náraste návštevnosti aj v dôvere, ktorú zástupcovia členských subjektov deklarovali na valnom zhromaždení,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.  

Za prvých 10 mesiacov roka 2023 zaznamenal Štatistický úrad SR v Trnavskom kraji 336 717 návštevníkov, čo je o 17,6 % viac ako v rovnakom období roka 2022 (286 206  návštevníkov). Domáci a zahraniční turisti sa v uvedenom období roka 2023 postarali o 1 161 480 prenocovaní, čo je medziročný nárast 11,3 % v porovnaní s prvými desiatimi mesiacmi roka 2022 (1 043 314 prenocovaní).

Po turistoch zo Slovenska (55 % / 188 336) najčastejšie prichádzajú do Trnavského kraja návštevníci z Českej republiky (25,1% / 84 445), Nemecka (3,8 % / 12 728), Poľska (2,4 % / 8 033), Rakúska (1,7 % / 5 686), Maďarska (1,7 % / 5 712) a Izraela (1 % / 3 081). Pritom Izraelčania mali najvyšší priemer prenocovaní. V Trnavskom kraji strávili v období od januára do októbra 2023 priemerne 10,1 noci.

„Už pred pandémiou bol Trnavský kraj obľúbenou destináciou kúpeľných hostí z Izraela. Zavedenie priameho leteckého spojenia Tel Aviv – Piešťany – Tel Aviv prispelo k zvýšeniu počtu návštevníkov z tejto blízkovýchodnej krajiny, ale pokračovaniu pozitívneho trendu zabránil nečakaný konflikt. Veríme, že situácia sa zlepší a priame letecké spojenie čoskoro obnovíme,“ povedala Agáta Mikulová, riaditeľka KOCR Trnavský kraj.

Dodala, že popri aktivitách na zahraničných trhoch pokračovalo v uplynulom roku aj budovanie značky Trnavský kraj zážitkov s cieľom prilákať do destinácie čo najviac domácich návštevníkov. S tým súvisí aj vytváranie nových a pokračovanie obľúbených produktov cestovného ruchu. Aj preto sa na jar i na jeseň prešli stovky ľudí po Piešťanoch v sprievode Ľudovíta Wintera a Výletné vlaky s divadelnými i filmovými zážitkom odviezli v lete vyše tisíc cestujúcich. Na troch riekach Trnavského kraja sa uskutočnili jarné, letné i jesenné splavy, aby si čoraz viac ľudí zaujímalo o vodácke aktivity a vodný turizmus. Úspešnou novinkou uplynulého roka boli Lesopotulky. Tieto komentované vychádzky v prírode budú pokračovať aj na jar. Ponuku produktov Trnavského kraja zážitkov využilo v roku 2023 dohromady vyše 4 500 ľudí.

KOCR Trnavský kraj prispela aj k úspechu výstavy diel Alfonsa Muchu s názvom Kvetinové svety, ktorú v období od mája do konca októbra videlo na Kúpeľnom ostrove 30-tisíc návštevníkov. Na zaujímavé miesta Trnavského kraja prilákal milovníkov klasickej hudby festival Pro Musica Nostra Tyrnaviensi. Unikátnosti Dolnej Krupej vyzdvihlo zážitkové popoludnie spojené s komorným koncertom Rozárium hudby. Len nedávno prišla z čínskeho Pekingu skvelá správa, že plagát k predchádzajúcemu ročníku tohto podujatia získal bronz na International Exhibition of Contemporary Ink Design. Grafickí dizajnéri Eduardo a Veronika Barrera zaznamenali úspechy aj s plagátmi k prehliadkam Piešťany podľa Wintera na medzinárodných bienále plagátu v Poľsku a v Spojených štátoch amerických.

Dôležitým infraštruktúrnym projektom uplynulého roka bola Útulňa Jozefa Maka, ktorá od júna slúži diaľkovým turistom prechádzajúcim cez Malé Karpaty po Ceste hrdinov SNP. Ide o ukážku udržateľnej architektúry citlivo zasadenej do prírodného prostredia.

S cieľom uľahčiť návštevníkom spoznávanie zaujímavých lokalít v regiónoch premávali na Žitnom ostrove i medzi Piešťanmi a Záhorím cyklobusy. Skvelú odozvu mal aj turistický autobus Smolenická fčela, ktorý odviezol dohromady 1 172 cestujúcich. Na základe iniciatívy OOCR Trnava Tourism a s finančnou pomocou KOCR Trnavský kraj odľahčil počas letných víkendov automobilovú dopravu v tejto vyhľadávanej lokalite.

Vďaka imidžovej a produktovej kampani sa značka Trnavský kraj zážitkov postupne presadzuje na českom trhu. Na sociálnych sieťach kampane v roku 2023 zasiahli celkovo 325-tisíc jedinečných užívateľov s celkovým počtom 1,86 mil. impresí.

Dôležitým krokom k prilákaniu turistov z krajín okolo Perzského zálivu bolo otvorenie prvého zahraničného zastúpenia, ktoré funguje od januára 2023 v Dubaji. Súčasťou aktivít KOCR na zahraničných trhoch boli novinárske cesty, workshopy a FAM tripy pre odborníkov z cestovných kancelárií.

Jedným z poslaní KOCR Trnavský kraj je vzdelávanie. Aj preto sa stal Trnavský kraj zážitkov partnerom (ne)konferencie Gastrolove, ktorá spojila profesionálov so študentami a  predstavila im pozitívne príklady v oblasti gastronomických služieb a cestovného ruchu. S cieľom rozvíjať povedomie zamestnancov turistických informačných kancelárií o destinácii sa uskutočnili viacero info ciest v rôznych regiónoch Trnavského kraja.

Kreatívne centrum Trnava je oficiálne otvorené. Dnes prvýkrát privítalo vo svojich priestoroch verejnosť.

Trnavský samosprávny kraj úspešne dokončil komplexnú rekonštrukciu pamiatkovo chránenej budovy na Hlavnej 17 v Trnave, a zmodernizované priestory premiérovo predstavil verejnosti. Kreatívne centrum Trnava vytvára priestor a podmienky pre rozvoj podnikateľských zručností a profesionálny rast ľudí pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Počas celej soboty prebiehali prehliadky priestorov, výstava, interaktívne workshopy a bohatý kultúrny program.

„Dielo sa podarilo. Dnes sme verejnosti ukázali, čo sa počas posledného obdobia dialo na Hlavnej 17 v Trnave a akou výraznou premenou prešiel meštiansky dom s nádvorím, ktorý si mnohí pamätáme ešte z deväťdesiatych rokov. Podarilo sa nám vytvoriť plnohodnotné prostredie pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Moderné Kreatívne centrum Trnava vytvorí komplexné zázemie na podporu začínajúcich podnikateľských subjektov, ako aj mladých talentov v Trnavskom kraji. Na realizáciu tohto osem miliónového projektu sme využili európske zdroje, a je príkladom ukážkovej spolupráce kraja a mesta, “ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že župa sa dohodla na 14 ročnom prenájme s majiteľom budovy, ktorým je mesto Trnava.

Súčasťou budovy Kreatívneho centra Trnava je aj prvý technologický FabLab v Trnavskom kraji. Kreatívci v ňom nájdu veľkoformátové a maloformátové 3D tlačiarne, 3D skener, vinylovú rezačku a laserovú rezačku. MEDIALAB ponúka vybavenie najnovšími technológiami a softvérom pre virtuálnu realitu, grafickú tvorbu a kreatívne programovanie. Garážové kapely, spevácke zbory či jednotlivci nájdu priestor na skúšanie v eventovej miestnosti alebo v klenbových pivniciach. Dielňa na manuálnu prácu s rôznymi druhmi materiálov je vybavená univerzálnym sústruhom a multifunkčným náradím, pričom do konca roka pribudne CNC obrábacie centrum.

Členovia Kreatívneho centra Trnava, ktorí sú z radov podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle, získali ročný zvýhodnený prenájom a môžu využívať ďalšie benefity členstva  v podobe mentoringu, technologického zázemia a spoločných priestorov na svoje aktivity. „Sú medzi nimi grafici, marketéri, ilustrátori, architekti ale i ateliéry zamerané na recyklovanie materiálov, či zachovanie remesiel a ľudových tradícií. Podporené projekty spĺňajú kritériá udržateľnosti, inovatívnosti a majú potenciál pre lokálny trh,“ doplnila riaditeľka KCT Zuzana Bezáková.

Pri príležitosti oficiálneho otvorenia pripravili členovia Kreatívneho centra Trnava bohatý sprievodný program. Verejnosť mohla využiť možnosť prezrieť si vynovené priestory v sprievode historika umenia Adriána Kobetiča a architekta projektu Pavla Ďurka. To, akou veľkou premenou prešlo centrum počas rekonštrukcie zdokumentovala výstava fotografií s názvom Cesta Kreatívneho centra v šesťdesiatich obrazoch. Kurátor výstavy Peter Molari do nej vybral 60 fotografií, ktoré ukázali stav budovy pred a počas rekonštrukcie.

Okrem toho sa v otvorených ateliéroch od rána tvorilo, a to rôznymi technikami. „Pre deti sme pripravili tvorivé dielničky, pre dospelých workshopy, na ktorých si mohli zdokonaliť svoje zručnosti a domov si odniesť ručne vyrobený vianočný darček. Počas celého dňa mali záujemcovia príležitosť nahliadnuť aj do otvorených ateliérov a zistiť, ako pracujú grafici, animátori, architekti alebo ako fungujú naši členovia z programu Inkubátor pre nepodnikateľov v zdieľanom podkrovnom ateliéri,“ uviedla riaditeľka KCT Zuzana Bezáková.

Do programu boli zapojení aj lokálni umelci. Na nádvorí vystúpili speváci a hudobníci, v klenbových pivniciach sa hralo divadlo a v prednáškovej miestnosti sa odohral vianočný kvíz Strážca tradícií a čítanie z detskej knižky. Zaujímavým momentom dnešného otvorenia bolo premietanie animovaného filmu Šarkan, na ktorom návštevníci spolu s jeho autorom, ilustrátorom a režisérom Martinom Smatanom nahliadli do zákulisia príprav filmu, ktorý získal 65 medzinárodných ocenení.

Projekt Kreatívneho centra Trnava vznikol na základe spolupráce Trnavského samosprávneho kraja, mesta Trnava a Ministerstva kultúry SR a jeho celková cena bola stanovená na 8 miliónov eur. Na obnovu kultúrnej pamiatky a vybavenie Kreatívneho centra Trnava získala župa príspevok 7,7 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu /IROP). S mestom Trnava, ktoré je majiteľom budovy, sa župa dohodla na 14 ročnom prenájme, a to do roku 2034.

 

Trnavská župa pokračuje v podpore zdravotnej starostlivosti. Z rozpočtu na to vyčlenila ďalších 400 tisíc eur

Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja rokovali 13. decembra 2023 aj o rozvoji a podpore zdravotníctva. Schválená bola nová dotačná výzva, ktorá je zameraná na rozvoj a podporu zdravotníctva v oblasti špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň, župa aj v budúcom roku pokračuje s výzvou na prilákanie nových všeobecných lekárov do kraja, ktorí v ňom budú poskytovať zdravotnú starostlivosť dlhodobo. Predkladanie žiadostí bude prebiehať elektronicky, a to od 15. januára 2024.

„Aj v nasledujúcom roku budeme pokračovať v rozvoji a podpore poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj silnej motivácií lekárov pracovať na území nášho kraja. Novinkou je motivačný program pre nových aj existujúcich lekárov – špecialistov v nedostatkových odboroch. Okrem toho, budeme  v roku 2024 pokračovať v motivačnom programe na prilákanie nových všeobecných lekárov do nášho kraja, ktorí tu budú obyvateľom dlhodobo poskytovať zdravotnú starostlivosť. Aj prostredníctvom zdravotníckych dotácií, na ktoré sme v nasledujúcom roku z rozpočtu vyčlenili spolu 400-tisíc eur, vytvárame podmienky na ďalšie zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti pre našich obyvateľov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Trnavská župa zaznamenáva na svojom území okrem nedostatku poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti i nedostatok poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ide najmä o odbory diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, neurológia, reumatológia, vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia, psychiatria, klinická logopédia, klinická psychológia, geriatria a dermatovenerológia. Vďaka schváleniu všeobecne záväzného nariadenia budú môcť o dotáciu žiadať existujúci aj noví poskytovatelia špecializovanej ambulantnej starostlivosti.

„Noví poskytovatelia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti môžu využiť podporu vo forme jednorazového príspevku pre nového poskytovateľa na vybavenie novej ambulancie, príspevku na úhradu nájomného či príspevku na mzdu ďalšieho zdravotníckeho pracovníka. Existujúci poskytovatelia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa môžu uchádzať o dotácie vo forme jednorazového príspevku na rekonštrukciu a rozšírenie priestorov ambulancie, jednorazového príspevku na materiálno-technické vybavenie ambulancie, príspevku na úhradu nájomného či príspevku na mzdu ďalšieho zdravotníckeho pracovníka. Na tento účel je určených 200-tisíc eur,“ uviedla riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.

Cieľom Trnavskej župy je zvýšiť kvalitu a dostupnosť všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území kraja prostredníctvom dotácií aj pre všeobecné ambulancie, ktoré sú výučbovými zdravotníckymi zariadeniami pre lekárov pripravujúcich sa na atestáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, formou jednorazového príspevku. Zároveň im župa poskytne príspevky k mzde rezidentov, či dotácií pre začínajúcich lekárov v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria a lekárov špecialistov, ktorí prevezmú ambulanciu od všeobecného lekára pre dospelých alebo všeobecného lekára pre deti a dorast alebo si zmenia alebo rozšíria už skôr vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia o uvedené odbory. Tí majú možnosť získať príspevok na založenie a vybavenie ambulancie.

Žiadosti o dotácie sa podávajú elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.trnavskazupa.sk a sú vyhodnocované priebežne. Žiadateľmi môžu byť právnické osoby alebo fyzické osoby a aj podnikatelia, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na území kraja.

Župní poslanci schválili dotácie vo výške 600-tisíc eur. Kraj opäť podporí aktivity miest, obcí a organizácií

Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja na svojom 9. riadnom zasadnutí 13. decembra 2023 schválili vyhlásenie dvoch výziev. Zameriavajú sa na podporu aktivít organizácií na území župy, ako aj na podporu aktivít obcí v kraji. Na tento účel župa celkovo z rozpočtu vyčlenila sumu 600-tisíc eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné zaslať elektronicky cez formulár dostupný na webe župy v sekcii dotácie, a to do 2. februára 2024.

„Som rád, že nemáme problémy ako iné kraje, a aj napriek nutnému šetreniu v rozpočte sme sa rozhodli objem finančných prostriedkov na rozvoj kraja zachovať. Dokopy sme pre organizácie, mestá a obce vyčlenili 600 tisíce eur, čo je rovnaká čiastka ako v minulom roku. Z toho je 450-tisíc eur určených pre organizácie a 150-tisíc eur pre obce. Záujemcovia môžu požiadať maximálne na jeden projekt v niektorej z piatich oblastí, medzi ktoré patrí kultúra, šport, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a životné prostredie. Som presvedčený, že aj prostredníctvom dotačných schém vytvárame možnosť prispieť k zlepšeniu kvality života na území nášho kraja,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že župa na základe skúsenosti z roka 2023 upustila od povinnosti prikladať doklad, ktorým je potvrdenie z inšpektorátu práce.

Krajskí poslanci schválili financie na dotačnú schému pre „Podporu aktivít organizácií na území Trnavského kraja“. Pre tento typ dotácie bolo z rozpočtu vyčlenených 450-tisíc eur. Financie možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Trnavského kraja alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území župy. Projekty môžu byť zamerané na podporu aktivít v oblasti umenia a kultúry, integráciu občanov so zdravotným znevýhodnením a skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti, zlepšenie chorobnosti a prevencie chorôb, na športovú infraštruktúru, ale aj na zlepšenie životného prostredia. Minimálna výška dotácie je 500 eur, pričom možné je podať len jednu žiadosť.

Schválený bol aj objem financií vo výške 150-tisíc eur na dotačnú schému pre „Podporu aktivít obcí na území Trnavského kraja“. Cieľom je podporiť nápady obcí a participovať na podpore, príprave a realizácií ich aktivít. Projekty môžu byť zamerané na rozvoj kultúrnych aktivít, rozvoj sociálnych a zdravotníckych služieb, ale aj na prípravu športových podujatí. V prípade tohto typu dotácie je minimálna výška podpory tiež 500 eur, pričom spolufinancovanie zo strany žiadateľa je stanovené na 5%.

Manuál spolu s ďalšími informáciami bude dostupný od 1. januára 2024 na  webovej stránke župy V prípade otázok môžu žiadatelia župu kontaktovať cez e-mail na adresu dotacie@trnava-vuc.sk