ŠTATÚT SÚŤAŽE “Vyhrajte elektrickú kolobežku” (ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Trnavský samosprávny kraj
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 378 369 01

2. Termín konania súťaže Súťaž sa uskutoční v období od 21.6.2022 do 24.6.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže Účastníkom súťaže môže byť každý obyvateľ Slovenskej republiky, ktorý je fanúšikom stránky Trnavský samosprávny kraj na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.

4. Podmienky účasti v súťaži: Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby sa oprávnený účastník súťaže prihlásil na odoberanie newslettra Trnavského samosprávneho kraja.

5. Výhra Výhrou v súťaži je elektrická kolobežka STREET SURFING VOLTAIK SRG 250 v hodnote 299 eur.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov. Žrebovanie sa uskutoční počas Dňa otvorených dverí v sobotu 25. júna 2022. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 2 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.

8. Ochrana osobných údajov (Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)

9. Záverečné ustanovenia Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Trnave, dňa 21.júna 2022