Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Do regiónov posielame pol milióna eur
Poslanci Zastupiteľstva TTSK na svojom rokovaní rozhodli o pridelení dotácií subjektom pôsobiacim
v oblasti regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu. Pol miliónom eur bude podporených spolu 19 projektov, ktoré prispejú k zvýšeniu atraktivity územia župy …

Začína vznikať Kreatívne cen-trum v Trnave, župa vyhlásila verejné obstará-vanie na staveb-né práce
Objekt, ktorý je národnou kultúr-nou pamiatkou, prejde komplexnou rekonštrukciou od suterénu až po strechu. Stane sa bezbariérovým, …

 

Župa ide riešiť nedostatok lekárov, zavede-ním motivačného programu
Systémovo bude podporená aj motivácia študentov medicíny špecializovať sa na povolanie všeobecného lekára pre deti aj dospelých. …

Viac nájdete v aktualite

Predĺžili sme termín na podávanie dotácií
Na podporu aktivít a rozvoja v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva a so-ciálnej starostlivos-ti máme priprave-ných 600 tisíc eur. Až do 5. marca 2021 máte mož-nosť požiadať až
o dve dotácie pre vašu organizáciu…

Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: OČKOVANIE JE JEDINÁ CESTA VON

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.